การทำความสะอาดท่อน้ำประปา

     ภายหลังจากที่ได้วางท่อประปาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และได้ผ่านการทดสอบระบบท่อประปา เรียบร้อยแล้ว จะต้องชะล้างทำความสะอาดท่อและฆ่าเชื้อโรคในท่อน้ำก่อนเปิดใช้จริง

ขั้นตอนการักษาความสะอาดในท่อ

1. ระมัดระวังสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่อาจสะสมภายในท่อและอุปกรณ์ท่อในระหว่างการขนส่ง

2. ควรปิดช่วงเปิดท่อด้วยปลั๊กอุดขณะที่เก็บท่อไว้เตรียมใช้ในการก่อสร้าง

3. หากพบภายในท่อสกปรก จะต้องทำความสะอาด และเช็ดบริเวณที่สกปรกด้วยน้ำคลอรีน (Calcium Hypochlorite Solution)

ขั้นตอนการฆ่าเชื้อโรคในระบบท่อประปา

1. ก่อนเริ่มงานฆ่าเชื้อโรคในระบบท่อประปา จะต้องแจ้งให้เจ้าของงานทราบเสียก่อน

2. ภายหลังจากที่ได้วางท่อ และทดสอบท่อผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้ปล่อยน้ำสะอาดเข้าสู่เส้นท่อน้ำจนเต็ม เพื่อไล่อากาศ และชะล้างสิ่งสกปรกต่าง ๆ ออกให้หมดจนกว่าน้ำที่ปล่อยออกจากเส้นท่อจะใส ไม่มีสี และกลิ่น

3. ให้เติมคลอรีนลงในระบบท่อประปา ด้วยการใช้น้ำสะอาดผสมคลอรีน ด้วยวิธีเติมแบบต่อเนื่องด้วยอัตราการเติมที่คงที่ โดยผ่านเข้าทางท่อแยกที่อยู่ปลายด้านหนึ่งของท่อประปา ในเวลาเดียวกันนั้น ก็ต้องระบายน้ำออกจากท่อทางปลายอีกด้านหนึ่ง

4. รอจนกระทั่งตรวจสอบได้ว่า น้ำในตลอดเส้นท่อมีคลอรีนเหลือในน้ำไม่น้อยกว่า 25 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงปิดปลายท่อ ปล่อยให้น้ำคลอรีนขังไว้ในท่อเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง เมื่อครบ 24 ชั่วโมง น้ำในเส้นท่อจะต้องมีคลอรีนเหลือตกค้าง ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร หากพบว่ามีคลอรีนเหลือตกค้างน้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตรให้ล้างท่อ และฆ่าเชื้อโรคซ้ำตามขั้นตอนในข้างต้นอีกครั้ง

5.หลังจากเสร็จสิ้นการฆ่าเชื้อโรคในท่อประปาแล้ว จะต้องชะล้างน้ำคลอรีนออกจากภายในเส้นท่อ จนกระทั่งมีคลอรีนตกค้างในท่อน้ำน้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร

 

ตารางแสดงสัดส่วนการผสมปริมาณคลอรีนผงต่อขนาดท่อ

การผสมประมาณคลอรีนผ

 

(ดูบทความเรื่องการดูแลรักษาท่อน้ำและอุปกรณ์ประปาประกอบ)