Catalogue ท่อตราช้าง

ราคาตั้งของท่อตราช้าง SCG เรียงลำดับตามหน้าของตัวใบราคาแบบเป็นเล่ม คุณสามารถติดต่อขอรับราคาส่วนลดได้ทาง
โทร: 02-865-4534-6 หรือ แฟกซ์: 02-865-3308

คุณสามารถดาวน์โหลดเฉพาะหน้าที่ต้องการได้โดยเรียงลำดับหน้าตามประเภทท่อและอุปกรณ์ดังนี้ครับ
 

รูปที่4-5 ท่อฟ้า สำหรับใช้เป็นท่อประปา

รูปที่6-10 อุปกรณ์ข้อต่อฟ้า สำหรับใช้กับท่อรับความดัน (ตัวหนา)

รูปที่11-16 อุปกรณ์ฟ้าทำมือ

รูปที่17 น้ำยาประสานท่อ

รูปที่18-20 อุปกรณ์ข้อต่อฟ้า สำหรับใช้กับท่อระบายน้ำและสิ่งปฎิกูล (ตัวบาง)

รูปที่21-24 อุปกรณ์ฟ้าทำมือ(ตัวเชื่อม)

รูปที่25 ท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง

รูปที่26-29 อุปกรณ์ทำมือ ชนิดต่อด้วยแหวนยาง

รูปที่30 ท่อเหลือง สำหรับร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์

รูปที่31-32 อุปกรณ์ข้อต่อเหลือง สำหรับใช้กับท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์

รูปที่33-34 อุปกรณ์ข้อต่อเหลือง สำหรับใช้กับท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (ทำมือ)

รูปที่35 ท่ออ่อนและข้อต่อลูกฟูกเหลือง

รูปที่36 ท่อขาว สำหรับร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (JIS)

รูปที่37-39 อุปกรณ์ข้อต่อขาว สำหรับใช้กับท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (JIS)

รูปที่40 ท่ออ่อนและข้อต่อลูกฟูกขาว (JIS)

รูปที่41 ท่อขาว สำหรับร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (ฺBS)

รูปที่42-46 อุปกรณ์ข้อต่อขาว สำหรับใช้กับท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (BS)

รูปที่47 ท่ออ่อนและข้อต่อลูกฟูกขาว (BS)

รูปที่48 ท่อเทา สำหรับใช้ในงานเกษตร

รูปที่49-52 อุปกรณ์ข้อต่อเทา สำหรับใช้กับท่อเกษตร และบอลวาล์ว

รูปที่53 สายยางใส

รูปที่54 ท่อดูดน้ำพีวีซี และท่ออ่อนพีวีซี ชนิดสี 

รูปที่55-56 ท่อพีอีและอุปกรณ์ข้อต่อพีอี

รูปที่57-58 ท่อพีพีอาร์และอุปกรณ์ข้อต่อพีพีอาร์