Catalogue ท่อพีพีอาร์

ราคาตั้งของท่อไทยพีพีอาร์เรียงลำดับตามหน้าของตัวใบราคาแบบเป็นเล่ม คุณสามารถติดต่อขอรับราคาส่วนลดได้ทาง

โทร: 02-865-4534-6 หรือ แฟกซ์: 02-865-3308
 
คุณสามารถดาวน์โหลดเฉพาะหน้าที่ต้องการได้โดยเรียงลำดับหน้าตามประเภทท่อและอุปกรณ์ดังนี้ครับ
 

รูปที่1 ท่อพีพีอาร์ ชนิดธรรมดา ชนิดคาดขาว และชนิดคาดแดง

รูปที่2 อุปกรณ์ข้อต่อพีพีอาร์

รูปที่3 อุปกรณ์ข้อต่อเกลียวพีพีอาร์

รูปที่4 อุปกรณ์ข้อต่อเกลียวทองเหลืองพีพีอาร์

รูปที่5 อุปกรณ์ข้อต่อพีพีอาร์ ชนิด Butt fusion และ ชนิด Electro fusion

รูปที่6 อุปกรณ์อื่นๆ และเครื่องเชื่อม